Математична модель процесу переміщення подрібнених коренеплодів шнековим транспортером-подрібнювачем

  • Yu. Hrytsay Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ключові слова: шнековий конвеєр, спіральний виток, напрямна труба, кутова швидкість, рівняння руху, одинична н, вектор

Анотація

Шнекові транспортери широко застосовуються в аграрній сфері виробництва для переміщення, змішування, дозування продуктів тощо. Удосконалення існуючих конструкцій шнекових транспортерів та обґрунтуванням їх раціональних параметрів і режимів роботи є актуальним науковим завданням. Метою дослідження є розширення функціональних технологічних можливостей шнекових транспортерів шляхом розробки комбінованих робочих органів, які забезпечують одночасне подрібнення та переміщення коренеплодів у процесі їх підготовки та переробки на соковиті корми. Основними завданнями досліджень, які забезпечують реалізацію сформульованої мети, є обґрунтуванням параметрів комбінованого робочого органу шнекового транспортера-подрібнювача за умови зменшення енерговитрат процесу роботи технічних засобів, які застосовуються на технологічних лініях переробки коренеплодів. На основі аналізу існуючої узагальненої структурної схеми операції переробки коренеплодів на корм тваринам висунуто наукову гіпотезу про можливість поєднання двох суміжних технологічних операцій, які виконуються окремими механізмами (подрібнення коренеплодів коренерізкою та транспортування подрібнених коренеплодів до змішувачів-запарників транспортером), в одну суцільну технологічну операцію «подрібнення + транспортування», яку реалізує один технічний засіб – шнековий транспортер з комбінованим робочим органом. Отримано математичну модель динамічного процесу переміщення подрібнених частин коренеплодів робочими органами шнекового транспортера-подрібнювача. Результати досліджень є подальшим кроком з розробки методики обґрунтування параметрів шнекових механізмів.

Посилання

Baranovskyi V. M. Osnovni etapy ta suchasni tendentsii rozvytku korenezbyralnykh mashyn.Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. 2006. T. 11, № 2. S. 67–75.

Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R. Metodolohichni ta konstruktyvno-tekhnolohichni aspekty rozrobky adaptovanykh korenezbyralnykh mashyn. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2014. T. 2 (74). S. 106–113.

Belianchykov M. M., Smyrnov A. I. Mekhanizatsiia tvarynnytstva. Kyiv: Vyshcha shk., 1980. 375 s.

Bronshteyn I. N., Semendyaev K. A. Spravochnik po matematike dlya inzhenerov i uchaschihsya vtuzov. Moskva: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 1981. 706 s.

Bulgakov V. M., Chernovol M. I., Sviren N. A. Teoriya sveklouborochnyih mashin: monografiya. Kirovograd: KOD, 2009. 256 s.

Hevko I. B. Hvyntovi transportno-tekhnolohichni mekhanizmy: rozrakhunok i konstruiuvannia. Ternopil: TDTU imeni Ivana Puliuia, 2008. 307 c.

Hevko I., Rohatynskyi R., Diachun A. Syntez zmishuvachiv z hvyntovymy robochymy orhanamy. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia. 2012. № 16. S. 237–246.

Hevko I. B. Naukovo-prykladni osnovy stvorennia hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh mekhanizmiv: avtoreferat dys. … d-ra. tekhn. nauk. Lviv, 2013. 40 s.

Gorbunov, V. F., Kobyilyanskiy D. M. Obzor sovremennogo sostoyaniya teorii transportirovaniya gornoy massyi vintovyimi konveyerami. Vestnik RAEN (ZSO). 2006. № 8. S. 171- 177.

Dubrovin V., Golub G., Teslyuk V., Baranovskiy V. Identifikatsiya protsessa razrabotki adaptirovannoy korneuborochnoy mashinyi. Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. 2013. Vol. 15, № 3. S. 243–255.

Krasnikov V. V. Pod'emno-transportnyie mashinyi v selskom hozyaystve. Moskva: Kolos, 1973. 464 s.

Loveikin V. S., Rohatynska O. R. Do rozrakhunku shvydkokhidnykh hvyntovykh konveieriv. Pratsi Tavriiskoi derzhavnoi ahrotekhnichnoi akademii. Vyp. 21. 2004. S. 130–141.

Liubin M. V. Pidiomno-transportni mashyny. Shvydkokhidni hvyntovi konveiery. Vinnytsia: VTs VDAU, 2005. 36 s.

Osnovy perspektyvnykh tekhnolohii vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva / [H. M. Kaletnik ta in.; pid red. H. M. Kaletnika, M. F. Kulyka. V. F. Petrychenka, V. D. Khorishka. Vinnytsia : Enozis, 2007. 584 s.

Pankiv V. R. Kombinirovannyiy transporter-izmelchitel. Nauchno-tehnicheskiy progress v selskohozyaystvennom proizvodstve. Agrarnaya nauka – selskohozyaystvennomu proizvodstvu Sibiri, Kazahstana, Mongolii, Belarusi i Bolgarii: materialyi Mezhdunar. nauch.-tehn. konf. Minsk, 19–21 okt. 2016 g. Minsk: NPTs NAN Belarusi po mehanizatsii selskogo hozyaystva, 2016. T. 1. S. 111–115.

Pogorelyiy L. V., Tatyanko M. V. Sveklouborochnyie mashinyi: istoriya, konstruktsiya, teoriya, prognoz. Kiev: Feniks, 2004. 232 s.

Rohatynskyi R. M. Mekhaniko-tekhnolohichni osnovy vzaiemodii shnekovykh robochykh orhaniv iz syrovynoiu silskohospodarskoho vyrobnytstva: avtoref. dys. … d-ra. tekhn. nauk. Kyiv, 1997. 52 s.

Rohatynskyi R. M. Modeliuvannia protsesiv vzaiemodii shnekovykh robochykh orhaniv iz korenebulboplodamy. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu. 1997. T. 1. S. 103–108.

Rohatynskyi R., Hevko I. Model konstruiuvannia i vyboru hvyntovykh konveieriv z rozshyrenymy tekhnolohichnymy mozhlyvostiamy. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2012. № 3 (67). C. 197–210.

Rohatynskyi R., Hevko I., Rohatynska L. Optymizatsiia parametriv hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh system. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2013. № 1 (69). S. 123–230.

Storozhuk I. M. Obgruntuvannia konstruktyvno-kinematychnykh parametriv shnekovoho konveiera hychkozbyralnoho modulia. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: tekhnika ta enerhetyka APK. 2016. Vyp. 251. S. 323–333.

Tesliuk V. V., Baranovskyi V. M., Tesliuk V. V. Kontseptualni osnovy biotekhnolohii vyrobnytstva mikobiopreparativ iz plodovykh til hrybiv. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: tekhnika ta enerhetyka APK. 2016. Vyp. 241. S. 26–31.

Chasov D. P. Vyznachennia rivniannia poverkhni dodatkovoi lopati shnekovoho konveieru. Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi. 2016. № 5/1 (83). S. 45– 50.

Hevko R. B., Dzyura V. O., Romanovsky R. M. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation. INMATEH – Agricultural engineering. 2014. Vol. 44, No. 3. P. 103–110.

Hevko R. B., Klendiy O. M. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation. INMATEH. Agricultural engineering. 2014. Vol. 42, No. 1. P. 55–60.

Hevko R. B., Klendiy M. B., Klendiy O. M. Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer. INMATEH – Agricultural Engineering. 2016. Vol. 48, No.1/2016. P. 29–34.

Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. Investigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH – Agricultural engineering. 2017. Vol. 51, No. 1/2017. P. 59–68.

Pankiv V. Throughput capability of the combined screw chopper conveyor. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2017. № 1 (85). C. 69–79.

Опубліковано
2018-12-01
Як цитувати
Hrytsay, Y. (2018). Математична модель процесу переміщення подрібнених коренеплодів шнековим транспортером-подрібнювачем. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (22), 161-171. https://doi.org/10.31734/agroengineering2018.01.161
Розділ
Моделювання машин, процесів і систем в агроінженерії