Теоретичні дослідження руху повітряного потоку При введенні в нього зернових сумішей

  • S. Stepanenko Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
  • B. Kotov Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
Ключові слова: теоретична залежність, зернова суміш, дозування, сепарування, розподілення, ефективність, продуктивність, травмування, якість, колова швидкість, радіальна швидкість

Анотація

У статті викладено теоретичні дослідження технологічного процесу пневмовихрового сепарування зернових сумішей, що дає змогу визначити кінематичні параметри зерноочисного пневмовібровідцентрового сепаратора продуктивністю 25 … 50 т/год на первинному очищенні зерна пшениці зі забезпеченням якісних показників відповідно до ДСТУ 3768:2010 і посівних якостей насіння відповідно до РН-1-3 ДСТУ 2240-93 при продуктивності 10 … 20 т/год. Пневмовихровий спосіб і конструкція пристрою для сепарування зернових сумішей забезпечують необхідне кероване завантаження модуля, продуктивність і рівномірність розподілу зернової суміші в пневмовихровому повітряному потоці за рахунок нової конструкції ротаційного розкидача та дозувального пристрою.

Отримано аналітичний вираз для визначення радіальної швидкості руху частки у пневмовихровому потоці, а також диференціальне рівняння руху пневмовихрового потоку зі зерновою сумішшю. Розв’язок цього диференціального рівняння у вигляді графічної залежності колової швидкості руху частки у пневмовихровому потоці від часу одержано за допомогою моделювання. Розв’язок диференціального рівняння дав змогу визначити умови стабільної роботи вихрової аспіраційної камери при здійсненні постійного руху вихрового потоку частинок зернового матеріалу та вихрового повітряного потоку.

Встановлено, що застосування процесу пневмовихрового сепарування зернових сумішей за використання у конструкціях вібровідцентрових сепараторів дає можливість підвищити його продуктивність порівняно з продуктивністю відомих промислових сепараторів і на його основі створити нові універсальні пневмовібровідцентрові сепаратори продуктивністю 50, 100 і 200 т/год.

Посилання

Adamchuk V. V., Prylutskyi A. N., Zaryshniak A. S., Stepanenko S. P. Kontseptsiia perspektyvy kompleksnoho vyrishennia problemy pisliazbyralnoi obrobky i zberihannia zerna v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Ukrainy. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva: mizhvidom. temat. nauk. zb. Hlevakha, 2014. Vyp. 99, t. 1. S. 40–56.

Barskiy M. D. Fraktsionirovanie poroshkov. Moskva: Nedra, 1980. 327 s.

Vasylkovskyi M. I., Honcharova S. Ya., Leshchenko S. M. Obgruntuvannia parametriv separatsii zerna v pokhylomu povitrianomu pototsi. Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn: zahalnoderzh. mizhvidom. nauk.-tekhn. zb. Kirovohrad: KNTU, 2007. Vyp. 37. S. 132–137.

Gortinskiy V. V., Demskiy A. B., Boriskin M. A. Protsessyi separirovaniya na zernopererabatyivayuschih predpriyatiyah. Moskva: Kolos, 1980. 304 s.

Drincha V. M. Issledovanie separatsii semyan i razrabotka mashinnyih tehnologiy ih podgotovki. Voronezh: Izd-vo NPO «MODEK», 2006. 384 s.

Ermak V. P. Kontseptsiia aerodynamichnoi separatsii nasinnia silskohospodarskykh kultur ta zasoby yii realizatsii: avtoref. dys. … d-ra tekhn. nauk: 05.05.11. Ternopil, 2009. 39 s.

Zlochevskiy V. L., Terehova O. N. Povyishenie tehnologicheskoy effektivnosti pnevmofraktsionirovaniya zernovyih mass. Hranenie i pererabotka zerna. 2004. № 5 (59). S. 38–40.

Kolodii O. S. Obgruntuvannia konstruktyvno-tekhnolohichnykh parametriv pnevmo-hravitatsiinoho separatora nasinnia soniashnyka: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: 05.05.11. Melitopol, 2015. 23 s.

Kotov B. I., Kalinichenko R. A., Stepanenko S. P. ta in. Modeliuvannia tekhnolohichnykh protsesiv v typovykh obiektakh pisliazbyralnoi obrobky i zberihannia zerna (separatsiia, sushinnia, aktyvne ventyliuvannia, okholodzhennia): monohrafiia. Nizhyn: PP Lysenko M. M., 2017. 552 s.

Koshulko V. S. Tendentsii razvitiya tehnologicheskih i tehnicheskih sredstv dlya separatsii zernovyih materialov. Hranenie i pererabotka zerna. 2014. № 2 (179). S. 22–24.

Kucherenko S. I., Olshanskyi V. P., Olshanskyi S. V., Tishchenko L. M. Balistyka krapel, yaki vyparovuiutsia pry poloti. Kharkiv: KhNTUSH, 2007. 203 s.

Nesterenko O. V. Obgruntuvannia parametriv pnevmoseparuiuchoho kanalu z bahatorivnevym vvedenniam zernovoho materialu: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: 05.05.11. Kropyvnytskyi, 2017. 21 s.

Separator zerna: pat. №60985 Ukraina: MPK V07V1/00/. № U 2010 04775; zaiavl. 21.04.2010; opubl. 11.07.2011, Biul. № 13. 3 s.

Separator zerna pnevmovidtsentrovyi: Pat. № 119186 Ukraina: MPK (2006.01) V07V 1/28. № u 2017 041129; zaiavl. 25.04.2017; opubl. 11.09.2017, Biul. № 17. 3 s.

Slipchenko M. V. Obgruntuvannia parametriv protsesu i rozrobka pnevmoseparuiuchoho prystroiu vibrovidtsentrovykh zernovykh separatoriv: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: 05.05.11. Kharkiv, 2013. 20 s.

Stepanenko S. P. Doslidzhennia protsesu pnevmatychnoi separatsii nasinnia v kiltsevomu zyhzahopodibnomu separatori. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Petra Vasylenka. Vyp. 75, t. 1: Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva. Kharkiv: KhNTUSH, 2008. S. 59–65.

Stepanenko S. P., Kotov B. I. Doslidzhennia zakonomirnostei rukhu komponentiv zernovoho materialu pid chas pnevmohravitatsiinoho fraktsionuvannia u vertykalnomu kanali. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva: zahalnoderzh. zb. Hlevakha: NNTs «IMESH». 2018. Vyp. 7 (106). S. 82–89.

Stepanenko S. P., Kotov B. I., Spirin A. V. Do pytannia matematychnoho opysu rukhu vymolochenoho nasinnia v kiltsevomu kanali zminnoho pererizu. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Petra Vasylenka. Vyp. 180: Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva. Kharkiv: KhNTUSH, 2017. S. 330–339.

Stepanenko S. P., Kotov B. I., Shvydia V. O., Koval Yu. H. Do teorii rozdilennia zerna v povitrianomu pototsi. Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn: zahalnoderzhav. mizhvidom. nauk.-tekhn. zb. Kirovohrad: KNTU, 2009. Vyp. 39. S. 54–62.

Stepanenko S. P., Prylutskyi A. N., Koval Yu. H. Do obgruntuvannia shliakhiv pidvyshchennia intensyfikatsii protsesu i konstruktsiinoi skhemy pnevmoseparuiuchoi chastyny vibrovidtsentrovoho separatora zerna. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva: mizhvidom. temat. nauk. zb. Hlevakha, 2010. Vyp. 94. S. 216–219.

Stepanenko S. P., Shvydia V. O., Popadiuk I. S. Analiz rozvytku konstruktsii pnevmoseparuiuchykh system separatoriv. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva: zahalnoderzh. zb. Hlevakha: NNTs «IMESH», 2017. Vyp. № 5 (104). S. 132–142.

Ushakov S. G. Zverev N. I. Inertsionnaya separatsiya pyili. Moskva: Energiya, 1974. 168 s.

Shvydia V. O. Pidvyshchennia efektyvnosti pnevmovidtsentrovoho separatora ta obgruntuvannia parametriv robochykh orhaniv: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: 05.05.11. Hlevakha, 2012. 18 s.

Shilin V. V. Povyishenie effektivnosti ochistki zerna vibrotsentrobezhnyim separatorom putem razrabotki pnevmosistemyi s vertikalnyim koltsevyim aspiratsionnyim kanalom: avtoref. diss. … kand. tehn. nauk: 05.20.01. Kirov, 2004. 20 s.

Опубліковано
2018-12-01
Як цитувати
Stepanenko, S., & Kotov, B. (2018). Теоретичні дослідження руху повітряного потоку При введенні в нього зернових сумішей. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (22), 47-52. https://doi.org/10.31734/agroengineering2018.01.047
Розділ
Машини та робочі процеси агропромислового виробництва