Методичні засади визначення ефективності використання техніки під час обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби ярих культур за енергетичним показником

  • V. Dnes Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
  • R. Kudrynetskyi Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
  • V. Skibchyk Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
Ключові слова: технологічна система, обробіток ґрунту, внесення добрив, сівба, ярі культури, системний підхід, енергетичний показник

Анотація

У статті викладено методичні засади визначення ефективності використання технічних засобів відповідно до агровимог, обсягів механізованих робіт та умов використання в процесах обробітку ґрунту, внесення добрив та сівби ярих культур за енергетичним показником.

Відповідно до методології системного підходу проаналізовано технологічні системи обробітку ґрунту, внесення добрив та сівби ярих культур та означено показники, що відображають вхідний вплив, параметри технічного оснащення, вплив агрометеорологічних умов та ефективність їх функціонування. Для кожної з цих систем сформована притаманна їй множина показників, які відображають потік вимог та впливають на ефективність виконання процесу.

Означено вплив агрометеорологічних умов на технологічні системи обробітку ґрунту, внесення добрив та сівби ярих культур і виокремлено окремі чинники, якими він проявляється.

Відповідно до особливостей технологічних систем обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби ярих культур та сучасного рівня технічного оснащення окреслено можливі способи виконання цих процесів: послідовне виконання – виконання кожної операції здійснюється почергово окремим агрегатом, паралельне – одночасне виконання двох і більше операцій одним агрегатом, комбіноване – частина операцій виконується паралельно, а частина – послідовно. Для кожного зі способів встановлено також характер трансформації їх відповідних параметрів.

Також встановлено особливості трансформації характеристик вхідних впливів, параметрів технічного оснащення, впливів агрометеорологічних умов і показників функціонування технологічних систем обробітку ґрунту, внесення добрив та сівби ярих польових культур залежно від способів поєднання цих систем.

Посилання

Adamchuk, V. V., & Hrytsyshyn, M. I. (2012). Systema tekhniko-tekhnolohichnoho zabezpechennia vyrobnytstva produktsii roslynnytstva. Kyiv: Ahrar. Nauka, [in Ukrainian].

Adamchuk, V. V., Sydorchuk, O. V., & Myronenko, V. H. (2014). Systemno-proektni pidstavy upravlinnia parkom mashyn silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv. Visnyk ahrarnoi nauky, 11, 33-40. [in Ukrainian].

Hrytsyshyn, M. (2014). Metodolohichni osnovy komplektuvannia MTP ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh obmexhenoho resursnoho zabezpechennia. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva: mizhvidom. temat. nauk. zb. Hlevakha, 99(1), 392–400. [in Ukrainian].

Hukov, Ya. S. (1998). Mekhaniko-tekhnolohichne obhruntuvannia enerhozberihaiuchykh zasobiv mekhanizatsii obrobitku gruntu v umovakh Ukrainy: avtoref. dys. d-ra tekhn. nauk. Hlevakha. [I Ukrainian].

Hukov, Ya. S. (1999). Obrobitok gruntu. Tekhnolohia I tekhnika. Kyiv: Nora-print. [in Ukrainian].

Dnes, V. I., Kudrynetskyi, R. B., Krypuch, S. O., & Skibchyk, V. I. (2019). Efektyvnist zastosuvannia riznykh tekhnolohii vyroshchuvannia solskohospodarskykh kultur. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva: mizhvidom. temat. nauk. zb. Hlevakha 9(108), 195–200. [in Ukrainian].

Dubrovin, V. A., & Levchuk, N. S. (2001). Perspektivy differentsiatsii osnovnoi obrabotki pochvy. Traktory i selskokhoziastvennyie mashiny, 2, 32–34. [in Russian].

Ivasiuk, I. P. (2010). Obhruntuvannia parametriv tekhnolohi systemy obrobitku gruntu ta sivby ozymykh kultur: avtoref. dys… kand. tekhn. nauk. Khlevakha.

Zhalnin, E. V. (2013). K dissertatsii o metodike otsenki ekonomicheskoi effektivnosti selskokhoziaistvennoi tekhniki. Selskokhozaistvennye mashiny i tekhnolohii, 3, 3–9. [in Russian].

Melnyk, I. I., Tyvonenko, I. H., Fryshev, S. H., Babii, V. P., & Bondar, S. M. (2006). Osnovy inzhenernoho menedzhmentu: navch. posib. Kiev: Vyshcha osvita. [in Ukrainian].

Popovich, V. K., Belokon, N. I., & Polianskaia, L. G. (1980). Opredelenie ratsionalnoho sostava parka mashiv dlia khosiaistv. Mekhanizatsiia i elektrifikatsiia selskoho khoziaistva, 5, 58–59. [in Russian].

Repetov, A. P. (1984). Optimizatsiia sostava MTP i ego rabotosposobnost. Traktory i selkhozmashimy. 2, 8–10. [in Russian].

Sydorchuk, O. V. (2007). Inzheneriia mashynnykh system: monohrafiia.. Kiev: NSC "IAEE". [in Ukrainian].

Sydorchuk, O. V., Pukas, V. L., Lub, P. M., & Sharybura, A. A. (2018). Strukturnyi analiz proektiv tekhnolohichnykh system zbyrannia vrozhaiu. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. Seria: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia protfeliamy, prohramamy ta proektamy, 2, 10–14. [in Ukrainian].

Lub, P. M. (2006). Obhruntuvannia [arametriv kompleksu gruntoobrobnykh mashyn silskohospodarskoho pidpryiemstva: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk. Lviv.

Lub, P. M. (2011). Osoblyvosti upravlinnia proektamy adaptyvnykh tekhnolohichnykh system udobrennia, pidhotovky gruntu ta sivby silskohospodarskykh kultur. Skhidno-ievropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii. 1/5(49), 39–41. [in Ukrainian].

Medvedovskyi, O. K., & Ivanenko, P. I. (1988). Enerhetychnyi analiz intensyvnykh tekhnolohii v silskohospodarskomy vyrobnytstvi. Kiev: Urozhay. [in Ukrainian].

Mininzon, V. I., Tiulenev, A. V., & Vechernin, B. V. (1986). Opredelenie optimalnoho sostava mashinno-traktornoho parku ta planuvannia tekhnichnoho servisu. Traktory i selkhozmashiny, 3, 7–9. [in Russian].

Melnyk, I. I., Hrechkosii, V. D., & Marchenko, V. V. (2001). Optymizatsiia kompleksiv mashyn i struktury mashynno-traktornoho parku ta planuvannia tekhnichnoho servisu, 5-47. Kiev: NAU Publishing Center. [in Ukrainian].

Finn, E. A., Varshavskyi, M. L., & Chervatyuk, I. E. (1989). Komplektuvannia mashynno-traktornoho parku kolhospiv i radhospiv. Kiev: Urozhai. [in Ukrainian].

Khabatov, R. Sh. (1969). Prognozivovanie optimalnykh parametrov i sostava mashinno-traktornoho parka. Kiev: VC Gosplan USSR. [in Russian].

Kirtbaia, Yu. K. (1976). Rezervy v ispolzovanii mashinno-traktornoho parka. Moskva: Kolos. [in Russian].

Komarnitskyi, S. P. (2012). Uzhodzhennia zbyralnykh I transportnykh robit u proektakh zbyrannia rannikh zernovykh kultur: avtoref. dys. …kand. tekh. nauk. Lviv.

Kudrynetskyi, R. B. (2017). Shchodo naukovo-metodychnykh zasad vyznachenniz tekhniko-ekspluatatsiinykh pokaznykiv mashynno-traktornykh ahrehativ. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva: zahalnoderzh. zb. Hlevakha NSC "IMESG", 5(104), 216–226. [in Ukrainian].

Sholudko, P. V. (2007). Imitatsiina model otsinky ekspluatatsiinykh vlastyvostei mashynno-traktornykh ahrehativ pry vykonanni tekhnolohichnoi operatsii obpryskuvannia. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia, 11, 30–37. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
Dnes, V., Kudrynetskyi, R., & Skibchyk, V. (2021). Методичні засади визначення ефективності використання техніки під час обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби ярих культур за енергетичним показником. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (24), 77-82. https://doi.org/10.31734/agroengineering2020.24.077
Розділ
Технологічні процеси та ефективне машиновикористання в агроінженерії