Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно зареєструватись Зареєструватися або увійти Увійдіть на сайт на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у
  Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ВИМОГИ
до оформлення статей українською мовою у журналі «Вісник ЛНАУ», серія «Агроінженерні дослідження»
 

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. Формат файлу – документ з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf або *.odt.
 2. Параметри основного тексту: шрифт – 14<NOBR>п.; гарнітура – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання - за шириною, абзацний відступ - 0,5<NOBR>см.
 3. Параметри сторінки: формат - А4; ліве поле – 3<NOBR>см; праве – 1,5<NOBR>см; верхнє – 2<NOBR>см; нижнє – 2<NOBR>см; орієнтація – книжкова.
 4. Обов’язкові атрибути статті:  
4.1. Шифр  УДК - вирівнювання тексту – по лівому полю аркуша, без відступу.

4.2. Назва статті (Title) – усі літери прописні, шрифт - напівжирний, вирівнювання тексту - по центру сторінки. Назва статті повинна бути лаконічною та чітко відповідати викладеному в статті матеріалу (не більше 12 слів).

4.3. Інформація  про   авторів  (Authors) – ім’я та прізвище автора (авторів), курсив, напівжирний; з наступного рядка зазначаємо місце роботи авторів, шрифт – курсив; з наступного рядка - поштова адреса та e-mail, шрифт – курсив. Увесь текст слід вирівняти по центру сторінки (див. зразок *).

 4.4. Анотація (Summary) - повинна містити не менше 200 слів. Під час підготовки анотації необхідно враховувати, що анотація – це короткий точний виклад змісту статті, який включає основні фактичні відомості. Текст анотації повинен бути лаконічним і чітким, не містити другорядної інформації, що дозволить скласти уявлення про основний зміст статті.

4.5. Ключові слова (Key words). Ключові слова та словосполучення – від 5 до 8.

 

* зразок оформлення заголовку статті англійською мовою (УДК, назви та інформації про авторів)

 УДК 631.3

 THE STUDY OF POSSIBLE APPLICATION OF PLASMA ALUMINA COATING ON MACHINE PARTS

 Sergii Luzan1, Alexander Sidashenko1, Ivan Boyko2,

1Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

Artema str., 44, Kharkiv, Ukraine. E-mail: khadi.luzan@gmail.com

2Lviv National Agrarian University

Volodymyra Velykogo str., 1, Dubliany, Ukraine. E-mail: boyko@ukr.net

  

 1.  Для статей, що подаються українською мовою, інформацію, наведену в пунктах 4.2-4.5 необхідно додатково подати англійською мовою в окремому файлі. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32, підпункт 4 пункту 6, обсяг англомовної анотації повинен становити не менше 1800 знаків.

   

 2. Основний текст статті обов’язково повинен включати такі частини:
Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Постановка завдання.
Основні методи дослідження.
Висновки.
Бібліографічний список.
 
Рубрики виділяють півжирним шрифтом без нумерації і заверстують у текст. В основному матеріалі статті необхідно дотримуватися однакових термінів, позначень, умовних скорочень та символів. Маловідомі скорочення розшифровують під час першого згадування. Наукові позначення, терміни та одиниці вимірювання застосовують відповідно до чинних стандартів і виключно в системи СІ.
Для забезпечення умов подвійного сліпого рецензування інформацію, зазначену в пункті 4.2, подають в окремому файлі, який надсилають разом зі статтею.

 

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

 1. Рисунки, графіки, діаграми, фотографії розташовують в тексті статті після першого їх згадування, а також подають в окремих файлах з розширенням *.jpg або *.tiff. Важливо, щоб розміри рисунків, графіків, діаграм, фотографій не перевищували розмір сторінки формату А4 та забезпечували якісне відображення. Для забезпечення належної якості рисунки повинні мати роздільну здатність – 300 dpi. Кольорові рисунки можуть бути використані лише для online-версії журналу. Кольорові рисунки в друкованій версії журналу будуть відображені у відтінках сірого. Посилання в тексті статті на рисунок – у круглих дужках (рис. 1). Підпис рисунків – відповідно до взірця.  

 

** зразок підпису рисунку

Рис. 1. Схема газотурбінного регенеративного теплообмінника з теплопередачею між проміжним теплонакопичувачем попереднього нагрівача димового газового теплообмінника і компресором

Fig. 1. Scheme of the regenerative heat exchanger gas turbine with heat transfer between the intermediate heat carrier preheater flue gas heat exchanger and compressor

 

ТАБЛИЦІ

 1. Посилання в тексті статті на таблицю необхідно описувати у дужках (табл. 1). Назви таблиць – відповідно до взірця. 

 

*** зразок назви таблиці

Таблиця 1. Методи та моделі управління проектами адаптивних технологічних систем

Table 1. Methods and models for the management by projects of adaptive technological systems

 

ФОРМУЛИ

 1. Формули створюють в редакторах MS Equation, Math Type або OpenOffice Math зі стандартними розмірами за замовчанням: основний - 12, великий індекс - 7, дрібний індекс - 5, великий символ - 18, дрібний символ - 12. Для набирання формул застосовуються шрифти: Times New Roman, Symbol (курсив).
 2. Формулу вирівнюють по центру, а її номер – по правому краю. Після формули наводять пояснення усіх значень символів і коефіцієнтів у тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Розшифрування кожного символу чи коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають без абзацного відступу зі слова “ де …”.
 3. Формули входять до речення як його рівноправний елемент, а тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.
 4. Посилання на формули в тексті статті – у дужках. Наприклад, формула (1), рівність (2), нерівність (3), система рівнянь (4) тощо.

 

 

 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

10. Бібліографічний список повинен включати не менше 20 позицій (звертаємо увагу авторів на необхідність ретельного аналізу праць, що були опубліковані в попередніх номерах «Вісника ЛНАУ» серії «Агроінженерні дослідження»). Бібліографічний список формують в алфавітному порядку. Якщо стаття написана українською чи російською мовою, то бібліографічний список оформляють згідно вимог ДСТУ 8302:2015 (див.): http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/. На кожне джерело бібліографічного списку повинно бути посилання в тексті статті. Посилання на джерело вказують у квадратних дужках, наприклад, [1, 2-7, 15, 20].

 

REFERENCES

Бібліографічний список англійською мовою необхідно оформляти відповідно до вимог стилю APA (American Psychological Association) :

https://www.apastyle.org/ http://www.bibme.org/citation-guide/apa/http://sites.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm

 Якщо бібліографічний список містить статті не англійською мовою, то їх назва повинна бути транслітерована. Згідно з наказом № 32 від 15.01.2018 року МОН України  «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», де є чітка ВИМОГА додатково подавати до кожної статті у фахових виданнях також транслітерований список літератури.

Доцільно скористатися наступними ресурсами:

-   транслітерація тексту   (з російської мови): http://translate.meta.ua/ru/translit/

-   транслітерація  тексту (з української мови):  http://ukrlit.org/transliteratsiia

Для прикладу:

 1. Ershevich, V. V., Zeylinger, A. N., Illarionov, G. A. 1985. Spravochnik po proektirovaniyu elektroenergeticheskih sistem. Moskva : Energoatomizdat, 272.
 2. Krasovskiy, A. A., Taras'ev, A. M. 2007. Dinamicheskaya optimizaciya investiciy v modelyah ehkonomicheskogo rosta. Avtomatika i telemekhanika, 10, 38–52.

ФАЙЛ СТАТТІ ОБОВ'ЯЗКОВО ТРЕБА НАЗИВАТИ ПРІЗВИЩЕМ ПЕРШОГО АВТОРА.

Положення про конфіденційність

Редактор та редакційний колектив не повинні розголошувати жодної інформації про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, помічників редакторів і видавця.