Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно зареєструватись Зареєструватися або увійти Увійдіть на сайт на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у
  Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статей
Вісника Львівського національного аграрного університету

“Агроінженерні дослідження”

Параметри файлу. Файл статті повинен бути у форматі MS Word (doc або docx файл).

Параметри сторінки. Формат сторінки А4 (210´297 мм). Відступи: зверху – 2 см, зліва – 1,8 см, знизу – 2,7 см, справа – 2,5 см.

Обов’язкові атрибути статті:

- Шифр УДК.

- НАЗВА СТАТТІ (TITLE) – усі літери ПРОПИСНІ, інтервал – одинарний (1,0), вирівнювання тексту по центру сторінки. Назва статті повинна бути лаконічною та чітко відповідати викладеному в статті матеріалу (не більше 12 слів).

- Інформація  про  автора чи  авторів  (Authors) – Ім’я та прізвище автора (авторів), інтервал – одинарний (1,0); з наступного рядка вказуємо назву навчального чи наукового закладу, курсив, гарнітура – Times New Roman, інтервал – одинарний (1,0); поштова адреса, e-mail . Все вирівняти по центру сторінки. (див. зразок *).

* зразок

УДК 631.362.3

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ СЕПАРУВАННЯ НАСІННЯ РАЙГРАСУ ПАСОВИЩНОГО НА ПЛОСКИХ РЕШЕТАХ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ

Олексій Швець1, к. т. н., Михайло Барановський2

1Львівський національний аграрний університет,

вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., Україна,

е-mail: opshvets@yahoo.com

2Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,

 вул. Л. Мартовича, 15, смт. Магерів, Жовківський р-н,

Львівська обл., Україна,

е-mail: lfilia@ukr. net

Анотація (Summary) - має складати не менше 200 слів. Під час підготовки анотації необхідно враховувати, що анотація – це короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості. Текст анотації повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, щоб давати можливість скласти уявлення про основний зміст статті.

Гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 9,5, без відступу першого рядка, міжрядковий інтервал – 1,1, вирівнювання по ширині. Інтервал перед абзацом – 6 пт. В анотації не застосовувати посилання на літе­ратурні джерела.

Ключові слова: від 4 до 8 слів; відділяти комою.

Основний текст

Основний текст статті набирають в одну колонку: шрифт Times New Roman, кегль 10,5, відступ першого ряд­ка – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,1, вирівнювання по ширині. Формат сторінки А4 (210´297 мм).

Файл статті повинен бути у форматі MS Word (doc або docx файл). Застосовуйте стандартні шрифти у документі. Спеціальні шрифти, наприклад, східно-азіатських мов (японська, китайська, корейська, тощо) можуть привести до виникнення труд­нощів під час роботи зі статтею. Кількість сторінок статті повинна бути парною. Стаття повинна складатися з таких частин:

 • Постановка проблеми.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 • Постановка завдання.
 • Виклад основного матеріалу.
 • Висновки.
 • Бібліографічний список.

Рукопис набирати у такій послідовності: удк, назва, автори, організація, анотація, ключові слова, основний текст (включаючи рисунки та таблиці), подяка (за потреби), посилання, додатки (за потреби).

Заголовки

Заголовки розділів втоплені у текст, вирівнювати по ширині з відступом 1 см. Шрифт жирний, з великої літери, нумерація послідовна. Інтервал перед абзацом заголовку – 12 пт. Заголовки підрозділів форматувати аналогічно до заголовків розділів. Нумерація послідовна, наприклад, 1.1, 1.2 тощо.

Таблиці

Усі таблиці нумерувати арабськими цифрами послідовно. Кожна таблиця повинна мати заголовок, розміщений над таблицею з вирівнюванням по лівому краю таблиці та розміром шрифту – 10,5. Інтервал перед заголовком таблиці – 6 пт, а після заголовку – 4 пт. Заголовок таблиці потрібно написати українською та англійською мовами. Інтервал перед абзацом тексту, що йде після таблиці, – 12 пт. Таблиця повинна бути вбудована у текст, а не стояти окремо. Розмір шрифту у таблиці – 10.

 

Таблиця 1. Поля сторінки

Table 1. Page margins

Назва параметра

Значення

Поле усередині, мм

18

Поле ззовні, мм

25

Поле зверху, мм

20

Поле знизу, мм

27

Формули

Формули та рівняння набирати у редакторі Microsoft Equation 3.0 або за допомогою вбудованого редактора формул MS Word 2007, або новішої версії. Нумерувати послідовно арабськими цифрами у круглих дужках з правого боку сторінки (якщо на них є посилання у тексті). Розміри символів у формулах такі: звичайний – 10, крупний індекс – 6, дрібний індекс – 5, крупний символ – 16, дрібний символ – 10. Інтервал перед формулою та після неї – 12 пт. При посиланні на змінні або коефіцієнти у тексті статті не застосовувати редактор Microsoft Equation 3.0 чи вбудований редактор формул MS Word 2007, а застосовувати інструменти для верхнього та нижнього індексу і таблицю символів. Переконайтеся, що змінні у формулах описано перед формулою або безпосередньо після неї:

,                                                       (1)

де Дн – тривалість несвоєчасного виконання робіт, діб; Дад – агродопустима тривалість виконання робіт, діб; tд – тривалість роботи протягом доби, год; Uk – потенційна врожайність культури, ц/га; Kдкоефіцієнт добових втрат урожаю.

 

Рисунки

Усі рисунки нумерувати арабськими цифрами. Кожен рисунок повинен бути підписаний. На усі фотографії, схеми, графіки та діаграми має бути посилання як на рисунки. Рисунки з лініями повинні бути отримані шляхом прямого електронного виводу або якісного сканування. Не застосовувати низькоякісні скановані рисунки! Рисунки повинні бути вбудовані у текст, а не стояти окремо. Рекомендовані формати рисунків – PNG, JPEG, GIF тощо. Роздільна здатність рисунків повинна становити 300 DPI. Електронні версії статей у PDF форматі будуть опубліковані з кольоровими рисунками. Роздрукований на папері журнал буде містити статті з рисунками у сірих тонах. Усі змінні та символи, що застосовані на рисунку, повинні мати визначення в підписі або на легенді як частина рисунка. Рисунки повинні бути розміщені якомога ближче до місця першого посилання на них у тексті. Для прикладу див. Рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм реалізації цільової функції БТС виробництва продукції тваринництва

Fig. 1. Algorithm for implementing the target function of the biotechnical system of animal breeding production

Рисунки, створені за допомогою інструментів MS Word, повинні бути згруповані. Номер та підпис ри­сун­ка повинні бути набрані під рисунком по центру з розміром шрифту 10. Інтервал перед рисунком – 12 пт. Інтервал перед підписом рисунку – 9 пт, після підпису – 9 пт. Назву рисунка потрібно написати українською та англійською мовами.

Посилання

Перелік посилань розмістити у кінці статті. Не починайте перелік посилань на новій сторінці, якщо в цьому немає крайньої необхідності. Автори повинні перевірити, чи кожне посилання, яке є у тексті статті, знаходиться у переліку посилань і навпаки. Посилання у тексті вказувати як [1] або [2], [3]. Не застосовувати написів “посил. [3]” або “посилання [3]”. Розмір шрифту для переліку посилань – 9,5.

Висновки статті можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, визначенням нових напрямів дослідження тощо. Окремі важливі позиції висновків нумеруються.

Бібліографічний список (REFERENCES)

Бібліографічний список повинен включати не менше 15 позицій (звертаємо увагу авторів на необхідність ретельного аналізу праць, що були опубліковані в попередніх номерах «Вісника ЛНАУ» серії «Агроінженерні дослідження»). Список літератури повинен містити достатню кількість сучасних (за останні десять років) джерел за проблематикою дослідження. Допускається посилання на власні праці авторів статті (самоцитування), але не більше, ніж 25 % від загальної кількості джерел.

Бібліографічний список формують в алфавітному порядку.Якщо стаття написана українською чи російською мовою, то бібліографічний список оформляють згідно вимог ДСТУ 8302:2015 (див.):http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/  

 1. Грицишин М. І. Методологічні основи комплектування МТП аграрних підприємств в умовах обмеженого ресурсного забезпечення. Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідом. темат. наук. зб. Глеваха, 2014. Вип. 99, т. 1. С. 392-400.
 2. Гуков Я. С. Механіко-технологічне обґрун­тування енергозберігаючих засобів механізації обро­бітку ґрунту в умовах України: автореф. … дис. д-ра техн. наук. Глеваха, 1998. 33с.
 3. Гуков Я. С. Обробіток ґрунту. Технологія і техніка. Київ: Нора-прінт, 1999. 280 с.
 4. 4. Днесь В. І., Кудринецький Р. Б., Крупич С. О., Скібчик В. І. Ефективність застосування різних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Меха­нізація та електрифікація сільського госпо­дарства: загальнодерж. зб. ННЦ «ІМЕСГ». Глеваха, 2019. Вип. 9 (108). С. 195-200

 ВАЖЛИВО! Для статей, що подаються українською мовою додатково необхідно подати англійською мовою: 

 1. НАЗВУ СТАТТІ (TITLE);
 2. Інформацію про автора чи авторів (Authors);
 3. Розширену анотацію (Summary) обсягом не менше, ніж 1800 знаків (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32, підпункт 4 пункту 6).

Розширена анотація англійською мовою не повинна бути перекладом анотації з української мови.

 1. Ключові слова (Key words).
 2. REFERENCES. Бібліографічний список англійською мовою оформити відповідно до вимог стилю APA (American Psychological Association) :

https://www.apastyle.org/ http://www.bibme.org/citation-guide/apa/http://sites.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm

Якщо бібліографічний список містить статті не англійською мовою, то їх назва повинна бути транслітерована. Згідно з наказом № 32 від 15.01.2018 року МОН України  «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», де є чітка ВИМОГА додатково подавати до кожної статті у фахових виданнях також транслітерований список літератури.

Пропонуємо скористатися наступними ресурсами:

-   транслітерація тексту   (з російської мови): http://translate.meta.ua/ru/translit/

-   транслітерація  тексту (з української мови):  http://ukrlit.org/transliteratsiia

For example:

 1. Antoniv, S. F. (2005). Nasinnytstvo zlakovykh trav. Selektsiia i nasinnytstvo, 11, 7-18.
 2. Arnold, A. E., Kamenir, E. A., & Likhachev, B. S. (1987). Obosnovanie tekhnologicheskoi skhemy razdeleniia semian ovsa. Mekhanizatsiia i elektrifikatsiia selskogo haziaistva, 12, 10-12.
 3. Vasilenko, P. M. (1960). Teoriia dvizheniya chastits po sherokhovatym poverkhnostiam selskokhoiaistvennykh mashin. Kiev: UASHN.

Вимоги до форматування додаткової інформації англійською мовою збігаються з вимогами до форматування відповідних частин статті.

ФАЙЛ СТАТТІ ПРОСИМО НАЗИВАТИ ПРІЗВИЩЕМ ОДНОГО З АВТОРІВ.

Положення про конфіденційність

Політика журналу та професійна етика вимагають, щоб редактори та рецензенти ставилися до змісту розглянутих робіт як до захищеної інформації, яка не повинна розголошуватися перед публікацією. Очікується, що ніхто, хто має доступ до поданої статті, не використовуватиме його для неетичного або незаконного використання наданої інформації. Це стосується усіх, хто має право розглядати подання.