Редактор та редакційний колектив не повинні розголошувати жодної інформації про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, помічників редакторів і видавця.